ابراهیم جعفری 31ساله ازهرات افغانستان تعمیرکارموبایل وکامپیوتر هستم