ساختار سيستم GSM به صورت يك شبكه.ي سلولي است كه اساس آن مبناي تقسيم.بندي باند فركانسي موجود بين نواحي مختلف و تحت پوشش ايستگاه.هاي فرستنده.ي BTS در يك منطقه.ي جغرافيايي را تشكيل مي.دهد.

GSM مخفف Global System for Mobile Communication است كه براي نخستين.بار در سال 1982 توسط سازمان استاندارد.سازي اروپا به.كار برده شد و اين سازمان استاندارد جديدي براي ارتباطات سيار در باند 900 مگاهرتز ارائه كرد.

كار تقسيم.بندي باند فركانسي در خصوص كاهش ايستگاه.هاي فرستنده.ي BTS و در جهت استفاده.ي مجدد از باند فركانسي در نواحي مختلف و تحت يك طرح جامعه شبكه.اي صورت مي.گيرد كه توسط يك اداره طراحي شبكه.ي سلولي تعيين مي.گردد.

شبكه.ي GSM شامل تعداد كثيري MS يا همان گوشي.هاي موبايل است كه در انواع و مدل.هاي مختلف در دست افراد موجود است.

*سيستم.هاي زيرمجموعه شبكه GSM*

*SIM:

سيم.كارت مانند يك كارت اعتباري است كه با جا زدن در گوشي مستقيما با سيستم VLR و غيرمستقيم با سيستم HLR ارتباط برقرار كرده و با ارائه.ي شماره و مشخصات مشترك هويت خود را جهت استفاده از شبكه اعلام مي.كند.

* BTS:

ارتباط راديويي بين شبكه.ي GSM و گوشي.هاي موبايل از طريق Air interface و توسط تعداد كثيري از ايستگاه.هاي فرستنده. BTS برقرار مي.شود.

*BSC

كليه.ي BTS.هاي يك ناحيه از طريق Abis _ interface به سيستمي به.نام Bsc متصل مي.شوند. Bsc عهده.دار كنترل BTS.هاي يك منطقه و نيز انجام عمليات مركزي بر روي آن.هاست. BSC كار دسته.بندي اطلاعات و ارسال آن.ها به سيستم MSC را به عهده دارد.

*TRAU

اين قسمت وظيفه.ي ترجمه و فشرده.سازي اطلاعات وارده از طريق BSC به سمت MSC و بالعكس را به عهده دارد. درحقيقت دسته.بندي اطلاعات به اطلاعات قابل استفاده از BSC به MSC و بالعكس به عهده.ي اين سيستم است.

*MSC

تعداد زيادي از BSC.ها از طريق A_ interface به يك MSC متصل مي.شوند؛ MSC شبيه به يك مركز تلفن ديجيتالي عمل مي.كند كه به.طور همزمان چند شبكه.ي خارجي مي.تواند به آن دسترسي داشته باشد.

وظيفه.ي اصلي يك MSC مسيردهي مكالمات ورودي و خروجي و واگذاري كانال روي A_interface به هر USER است.

*HLR

از مراكز زيرمجموعه ديگر مي.توان HLR را نام.برد كه كار ذخيره.سازي اطلاعات مربوط به شمار زيادي از مشتركين را به عهده دارد.

*VLR

شبيه يك HLR يك VLR فقط زماني كه مشترك در حال حركت در يك ناحيه است، در اطلاعات مكاني مشترك در VLR ذخيره مي.شود. منطقه.ي جغرافيايي VIR شامل يك ناحيه پوشيده شده از تعداد زيادي BTS و چند BSC و MSC است.

*EIR

گوشي.هاي دزديده شده زماني كه يك سيم.كارت جديد در آن.ها جا زده مي.شود، قابل شناسايي هستند و اين كارت توسط EIR صورت مي.گيرد. براي جلوگيري از رفتار.هايي شبيه دزدي هر شبكه GSM داراي يك سيستم تشخيص هويت.دهنده به.نام EIR است كه هويت گوشي.هاي موبايل توسط آن و با استفاده از IMEI، قابل شناسايي است و اين در حالي است كه گوشي.هاي وارداتي بعد از ورود به هر كشور بايد براي اين سيستم ثبت هويت شوند كه ما آن را به عنوان ثبت شماره.ي سريال گوشي مي.ناميم.


موضوعات مشابه: