سلام

جیلبریک Untethered iOS 4.3.1 هم منتشر شد

این جیلبریک دستگاه های زیر در iOS 4.3.1 را ساپورت میکند

  • iPhone 4, 3GS
  • iPod Touch 4G, 3G
  • iPad 1 (Unfortunately iPad 2 still not supported)
  • Apple TV 2Gبرای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید


برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید