رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات اصفهان از دستگيري مدير وب.سايتي كه اقدام به آموزش در زمينه ساخت نرم.افزارهاي مخرب و ويروسي مي.كرد، خبرداد.

به گزارش ایسنا سرهنگ ستار خسروي گفت: پليس فتاي اصفهان در يك عمليات با هماهنگي مقام.قضايي مسئول اين وب.سايت را شناسايي و دستگير كرد.

وي گفت: در بررسي.هاي فني و با درنظر گرفتن مدارك و اسناد به دست آمده در اين پرونده و اعترافات متهم، بنا به دستور مقام.قضايي مطالب اين وب.سايت به دليل ناامن كردن فضاي مجازي حذف و از دسترس خارج شد.
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات اصفهان گفت: براساس قوانين موجود در ايران هنگامي كه حقوق شهروندي مورد تهديد و آسيب قرار گيرد پليس قاطعانه برخورد كرده و مانع از انتشار چنين مطالبي خواهد شد.


موضوعات مشابه: