شجاعت ترسی است که فاتحه خود را خوانده است . . .
میوه ای که بدون تکان دادن از درخت بیفتد ، رسیده تر از آن است
که قابل خوردن باشد . . .
.
.
.
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی . . .
.
.
با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو .
.
.
.
اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند
و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد
تو مهربان جاودان آسیب نا پذیر من هستی
ای پناهگاه ابدی
تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی
.
.
.
اگر نمیتوانی خدمت کنی ، برو تا لااقل خیانت نکنی
بمان تا کاری کنی ، کاری نکن بمانی
.
.
در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.
.
.
.
خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد
دیگران ابراز انزجار می کند که
در خودش وجود دارد
.
.
.
خدایا تقدیر مرا خیر بنویس
آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم
و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم
.
.
.
ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .
.
.
.
برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن
برای دیدن عشق ، به ماه
برای دیدن زیبایی ، به طبیعت
برای دیدن امید ، به آینده . . .
.
.
.
قلب خود را از کینه دیگران پاک کن ، تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . . .
.
.
.
هیچوقت شک هایت را باور مکن ، و به باور هایت شک نکن . . .
.
.
.
خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد . . .
.
.
.
عصبانیت فرد ، تنبیه خود برای اشتباه دیگران است . . .

.
.
.
همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند ، پس تو را جه غم که اینقدر
احساس تنهایی میکنی ، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط
خداوند با توست . . .
.
.
.
بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است . . .
.
.
.
گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .
.
.
.
هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است . . .
.
.
.
پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی . . .
.
.
.
هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی . . .
.
.
.
با عبرت از شکست های گذشته ، کمر شکست های آینده را بشکن . .


موضوعات مشابه: