واقعا بدون تشكر و امتياز حيفه :

براي انتقال شارژ از سيمكارته همراه اول به همراه اول به ترتيبه زير عمل كنيد:

از خط خودتون شماره 4448 رو شماره گيري كنيد.
شماره فرده دريافت كننده را وارد كنيد و در انتها كليد مربع را فشار دهيد.

حالا ميگه شماره رمز 8 رقمي خود را وارد كرده و در انته كليد مربع را فشار دهيد.
منظور از رمز 8 رقمي PUK 2 است.

مبلغ مورد نظر را جهت انتقال وارد كرده و در پايان كليد مربع را فشار دهيد.

تمام . تمام تمام.
تبصره: شما ميتوانيد با شماره گيري 4443 رمز puk2 را تغير دهيد.با شماره گير 444 ميتوانيد به كل منو دسترسي پيدا كنيد

تذكر : تماس كاملا رايگان است.


موضوعات مشابه: