اين هفته سايت رسمي ويند.وز فون بازي استراتژيک زيبايي را با نام Warships منتشر کرد.ه است که نسخه. جد.يد. آن توسط شرکت SilverSpings Online ساخته شد.ه است.

[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]


  د.ر اين بازي شما فرماند.ه يک ناوگان بزرگ جنگي هستيد.. د.ر اين ناوگان کشتي.هاي جنگي، ناوهاي هواپيمابر، ناوشکن، زيرد.ريايي و جنگند.ه.هاي متعد.د.ي وجود. د.ارد. که شما فرماند.هي آن.ها را به عهد.ه د.اريد.. د.ر مسيري که شما بايد. آن را طي کنيد. و منطقه جنگي را تصرف کنيد. د.شمنان زياد.ي وجود. د.ارند. که بايد. با هد.ايت د.رست ناوگان و حجم آتش مناسب نابود. شوند..
  شما به عنوان فرماند.ه مد.ام به صفحه. راد.ار نگاه مي.کنيد.. با نزد.يک شد.ن د.شمنان پيش از حمله آن.ها بايد. ترکيب مناسبي به ناوگان د.ريايي.تان بد.هيد.. بازي د.ر 4 مد.ل صورت مي.گيرد. که شامل جنگ کلاسيک، مد.رن، نقشه بزرگ و Multi-Shot مي.شود.. اين بازي توانايي بازي.هاي تحت شبکه هم د.ارد. و مي.توانيد. به کمک WiFi و يا شبکه اينترنت با د.وستانتان رقابت کنيد..

  برای دیدن لینکها
  برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
  کلیک کنید  موضوعات مشابه: