در حالت معمولي زماني كه شما به سرور ISP خود كانكت مي شويد، سيستم Real Step كارت اشتراك شما در ISP به كار افتاده و به هر اندازه كه كار كنيد، از سهم اشتراك شما كم مي شود تا تمام خواهد شد. ولي اگر شما مراحل دستورات زير را انجام دهيد، سيستم Real Step به سيستم Shock Step تبديل خواهد شد و شما مي توانيد به ميزان حدوداً ده برابر از كارت اشتراك خود استفاده كنيد كه البته اين ميزان بستگي به ISP شما دارد.مراحل زير را دنبال كنيد:در ويندوز كليد هاي تركيبي Win+R را با هم بزنيد، در كادر آمده تايپ كنيد: system.ini

سپس Enter را زده و از پنجره آمده، اين بار كليد هاي تركيبي Ctrl+A را باهم زده سپس كليد Del يا Back Space را زده تا تمام محتويات آن پاك شود.حالا كدهاي زير را به طور كامل در آن كپي كرده و آن را Save كنيد، سپس كامپيوتر را راه اندازي كرده و نتيجه كار را در آينده ببينيد.توجه: اين روش براي ويندوز XP كاربرد دارد.موفق و سربلند باشيد.;for 16-bit app support

[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv

[mci]
[driver32]
[386enh
Com0@00 Irq0000@0 Buffer=1024
@ number = ( 3,1,4,1,5,9)
@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )
$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )
woafont=dosapp.FON]
woafont=dosapp.FON
EGA80WOA.FON=EGA80850.FON
EGA40WOA.FON=EGA40850.FON
CGA80WOA.FON=CGA80850.FON
CGA40WOA.FON=CGA40850.FON


سر بلند باشید......................


موضوعات مشابه: