شکستن اجسام سخت درکونگ فومتکی بر دانش وپیوند تن و روان انسان در حدی است که انسان را شاهکار


خلقت نشان می دهد . بن کن یا شکستن اجسام سخت در کونگ فو عبارت است از برهم زدن تعادل مولکلولهای اجسام و این نیرو باید در حداقل جرم و حداکثر سرعت در کشش متقابل توأماً انجام شود . شکستن اجسام وارد آمدن ضربات از هر گونه چه با دست و چه با پا متکی بر اصول زیر است :هر قدر سرعت ضربه ای که وارد می آید


بیشتر باشد مطابق فرمول f=mv2 نیروی بیشتر تولید کرده و


تأ ثیر آن بیشتر خواهد بود و اگر ضربات دست و پا با تمام نکات مربوط خود اجرا شده کارایی آن ماورای تصور خواهد بود.با رعایت اصـول تمـرکـز قـوای جسمـی روحـی به خـلاقیت و یا مظهر خلق مجددخواهدرسید درشکستن اجسام سخت(بن کن) استفاده ازاصول نرم و سخت بسیار مهم است .


1- رعایت فرمول f=mv2 2- انقباض عضلانی 3- اصل نرم وسخت


4- هماهنگی تمام قوای فیزیکی 5- تمرکز 6- بازدم شدید 7- اجرای صحیح تکنیک های دست وپا

موضوعات مشابه: