کونگ فو هنر قدیمی چینی که خمیر مایه اصلی آن کمپو بوده است . یکی از اساتید بنام رزمی از هند به چین سفر می کند و در معبدی به نام شائولین اقامت می گزیند و طی 9 سال وقت صرف کردن . حرکات جدید و سریع برای دست و پا بوجود می آمد که اساس ورزش کونگ فو امروزی است . تنها کونگ فویی اصیلی که بر اساس حرکات حیوانات طراحی شده است کونگ فوی معبد شائولین است که با طبق اسناد تاریخی بنیانگذار آن راهب تامو بوده است معنای لغوی کونگ فو طریق و راه و روش دفاع کردن است ولی در مورد کلمه توآ هر کس به سلیقه ای توآ را معنی می کند ولی بهتر است این مفهوم را از قول بنیانگزاراین سیستم تعریف کنیم:
مخفف عبارت زیر است:ToA

به معنی زمان سیر حرکات حیوانات


برای شناخت کونگ فو باید بدانیم که کونگ فوی شائولین بر اساس حرکات حیوانات طراحی شده است و کونگ فو خود یک سبک مـادر است ولـی وقتـی که به کلمه کونگ فـو پسـوند یا پیشوندی اضافه شود یعنی کـونگ فـوی که بـر اساس کونگ فـوی مـادر تشکیـل شده است.اصـولـی که در کـونگ فـوتـوآ وجـود دارد


بـر اسـاس استعـداد تن درک فـرمول تن بکارگیری عضلات ، جذب چشم برای مبارزه تن به تن،حرکات عضلانی که در نتیجه اعمال اعصاب صورت می گیرد ... پرفسور میرزایـی مهمترین موضـوع در حرکات تکنیکـی کونگ فـو را در قـدرت گیریهای دورانی ( هی کیته ) که همواره بصورت دوران بدوران عمـل مـی شود است و تنها همین مساله را عامل تفکیک تکنیک کونگ فوتوآ از تکنیک سایر سبکهای دیگر جهان میداند.

موضوعات مشابه: