روش هاي داكن تاي جوتسو يا ضربه زدن به با پا و مسدود نمودن ضربه و جوتاي جوتسو درگير شدن يا گلاويز شدن - خفه كردن و گريز از چنگ حريف و يا رها نمودن خويش از چنگ حريف و تاي هن جوتسو يا حركت بدون ايجاد صدا,غلطيدن, خيز برداستن و پريدن و معلق زدن - روش هايي بودند كه نينجا در در شرايط و وضعيت خطر مورد تهديد قرار گرفتن و دفاع از خود ياري مي نمودند.