فاهيم چهار شالبند در كونگ فو توآ

شالبند سفيد :

اولين شال كونگ فو توآ شال سفيد به نشانه آمادگي و ورود به معبد انشاء براي خودسازي


شالبند سبز :

دومين شال كونگ فو توآ شال سبز يا روييدن در فضاي فيزيكي


شالبند قهوه اي :

سومين شال كونگ فو توآ شال قهوه اي يعني سوختن در ورا نيروهاي فيزيكي و رويايي در ميدان هاي مبارزه


شالبند مشكي :

چهارمين شال كونگ فو توآ شال مشكي يعني عبور از مرز تاريكي ها و ابداع و تكامل تكنيك هاي كونگ فو توآ

موضوعات مشابه: