آناتوآ anatoa

من مساوي تو و تو مساوي من. من و تو معني ما. ما همه عالم کيهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان و راز جهان است. آناتوآ به معناي شاهين نماي ترازوي جهان از تن وروان و گوهر ِ بودکه انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ دانايان و آگاهي به آزادي انسان است آزادي که تا به امروز نداشته. آناتوا با 515 تکنيک و ترکيب و عکس العمل سازي و خاصيت هاي موجي بر اسرار هندسي و خلاف حرکت بدني در مسير عالم ذرات است .
ويژگي : در آناتوآ بدن تعادل و موازنه بدست مي آورد.
آتادو atado


اسرار خلقت يا هستي. نبرد با ترکيب نيستي. آتادو با 317 تکنيک، ترکيب و عکس العمل سازي و خاصيت هاي خلاف موجي در مسير برگردان عالم ذرات و انديشه ي حيات است.
ويژگي : در آتادو ادمي به نگهداري از بوده ها مي رسد و سر از انديشه ي ويران کننده مي شويد.سوتو sotoمرز دانايي، خروج از دايره خام عقلي و انهدام ترس از زندگي است. با ۸۳۲ تکنيک، ترکيب و عکس العمل سازي
ويژگي: در سوتو با گام نهادن به آنسوي مرز ترس، آدمي به شناخت عوامل نگران کننده خويشتن ميرود و ميزدايد

سام سامائه sam samaeکاوش، آدمي چيست؟ انسان چيست؟ تولدِ آغاز و آغازِ تولدِ انسان هستي است يا نيستي؟ آيا هستي و نيستي انسان يکي است؟ گرديدن انسان به چيست؟ آيا تصوراتِ انسان تا به امروز چنين است؟ يا که اينها فرهنگ پذيري است؟ با ۴۱۷۹ تکنيک، ترکيب و عکس العمل سازي.
ويژگي: رسيدگي تن و روان، در نورديدن و تفکر به بنيادي ترين پرسشهاي وجودي.
از کجا آمده ام؟ آمَدَنم بهرِ چه بود؟ به کجا ميروم آخـــر؟ ننمايي وطنــــم
مايانه mayanehبه معناي تو و من، من و تو و طبيعت مربوط به من و تو است. با ۳۲۷۲ تکنيک، ترکيب و عکس العمل سازي.ويژگي: آشتي انسان با طبيعت، برانگيختن احساسِ انسان جهتِ حفظ و نگهداري از آب و هوا،گياهان و جانوران است (سپرستانهاي آيين زردشت). ويژگي ديگر: تسکين سردرد (

کوانه kuanneکوانه: تضاد، آگاهي بر صفوف نامناسب انساني، آگاهي بر ناهنجاريهاي رواني، آگاهي بر عدم آشنايي با دانش کيهاني و نگهداري از تن، ورود به جهان تفکر آميز و فلسفه گرايي، ناآگاهي به حرکات و فيزيک انساني، عدم توجه به دانشهاي بنياني، ناآگاهي به اساس رواني،ترسان بر اسرار مجهول يگاني، برانگيختن انسان به بدرک آشکار جهان پنهان، با ۳۳۵۴ تکنيک، ترکيب و عکس العمل سازي.
ويژگي: شناخت تضادهاي خويشتن و اقدام به خود درماني


وستِ مايانه veste mayanehوستِ مايانه: انهدامِ اختلالات بي معني و نابود کردن ناهنجاري و مبارزه ي انسان در مرز آشکار و پنهان به درک انديشه هاست. با ۲۱۳۹ تکنيک، ترکيب و عکس العمل سازي.
ويژگي: آغاز به خوش بيني و دست برداشتن از قضاوت و چشم و هم چشمي
) لازم به ذکر است که دو قسمت کوانه و وست مايانه ، توأماً تشکيل يک خط ، يعني خط ششم کانگ فو توآ را مي دهند (وايماباتو vayma batoاين معنا در کونگ فو توآ ازهفت مايگاه نيايش به سازندگان انديشه*ها و دادرسي انسانها به شناخت و بررسيهاي زيربناها و ايجاد انسان به بينشها و دانشها و ترکيب هاست. با 3301 تکنيک، ترکيب و عکس*العمل سازي.
ويژگي : ايجاد توازن بين انديشه و رفتار


موضوعات مشابه: