حرکات نرمشي هررشته ورزشي نسبت به نوع حرکات و تکنيکها ي آن رشته ورزشي طرح ريزي مي شود و عواملي مانند گرمي و سردي هواونوع تغذيه ،محيط تمرين ( سرپوشيده يا هواي آزاد ) بروي برنامه ي ورزشي تاثير زيادي دارد .

در هنر کانگ فو تو آ اين مورد بطور عميق ودقيق بررسي شده است واز نظر علم فيزيولوژي بدني نرمشهاوحرکاتي انتخاب شده که باعث تقويت عمومي بدن (عضلات ،مفاصل ،استخوانها ودستکاهاي داخلي بدن ) شده واز آسيب ديدگي آنها جلوگيري مي کند.حرکات نرمشي که در هنر کانگ فو ارائه شده است باعث هماهنگي اعصاب وعضلات به بهترين حالت

شده و آمادگي جسماني را به حد اعلاي مي رساند.


حركات نرمشي در مرحله ي اول بايد مفصل ها را گرم كرده وآماده حركت كندو در مرحله ي دوم عضلات را گرم كرده و به كار اندازد و در مرحله ي آخر استخوانها كه تمام نيروها توسط آنها مهار مي شود و ستون بدن هستند زيرا در حالت عادي اولين آسيب ديدگي ها بشتر در مفاصل اتفاق مي افتد و بعد از مفاصل در عضلات و در مرحله ي آخر در استخوانها بوجود مي آيد .
پس حركات نرمشي بايد به ترتيب اين نقاط بدن را گرم كرده و آماده ي حركت و تمرين كند. در هنر رزمي كانگ فو اولين اصل قبل از ورود به نرمش يا حركت و تمرين تمركزحواس و آمادگي فكري براي انجام حركا ت مي باشد.همراهان بايد توجه داشته باشند اگر اصول نرمشي رعايت نشود هر كدام از حركات ورزشي شايد آسيب جدي به بدن وارد سازد كه جبران و بهبود آن ماه ها ويا سال ها طول مي كشد .

در بيشتر هنرهاي رزمي منظور از نرمش و حركات نرمشي آماده كردن بدن براي انجام حركات و فنون با قدرت و سرعت بدون آسيب ديدن بدن مي باشد. در كانگ فو علاوه بر موارد بالا منظور از نرمش بالا بردن روان تنفسي همراه (نفس سازي ) و توان قلبي (افزايش پمپاژ قلبي ) و به كار انداختن غدد داخلي براي بوجود آوردن نيروي برتر و حركت ها ي فكري در حركات نرمشي دسته جمعي به منظور تمركز حواس و هماهنگي كامل فكر و جسم مي باشد.

پس منظور ما از حركتهاي نرمشي در برنامه هاي تمريني فقط گرم كردن بدن نيست ، بلكه در هر برنامه ي نرمشي خيلي از موارد بايد رعايت شود تا فكر وجسم يك كانگ فو كار آنطور كه شايسته است ساخته شود . در هر جلسه تمريني بايد بعد از گرم كردن عمومي بدن از نرمش هاي ويژه اي براي بالا بردن آمادگي جسماني و پيشرفت همراهان نسبت به گذشت زمان و درجه ي همراهان استفاده شود. حركات نرمشي نبايد هميشه به يك شكل اجرا شود ، بلكه درهر جلسه تمريني نرمش هاي مختلفي انجام شود .

به طور مثال در بايشگاهي كه همراهان 3 روز در هفته تمرين مي كنند ، 1روز بيشتر برروي حركتهاي كششي (ايستاو دناميك ) كار شود در روزدوم برروي حركت هاي قدرتي بيشتر كار شود و بالا خره در روز سوم بيشتر بر روي حركات سرعتي كار شود .

و در بعضي از جلسات در طول ماه حا لات تركيبي اين حركت ها انجام شود تا همراهان به يك نوع حركات نرمشي عادت نكنند كه اين يك نواختي هم باعث افسردگي و سستي همراهان مي شود و هم باعث مي شود كه بعضي از نقاط بدن بيشتر كار كرده و تقويت شود يا در اثر كار كردن زياد حالت كوفتگي و گرفتگي وجود آيد و بعضي از نقاط بدن نيز چنان بهره اي از نرمش ها نمي برد . براي از بين بردن اين حالات بايدطبق برنامه دقيق از حركا ت نرمشي متنوعي استفاده شود . بطور كلي در برنامه حركات نرمشي روزانه اصول زير بايد رعايت شود :

۱ نرمش هاي ويژه براي آمادگي عمومي بدن (فكر و جسم) انجام شود .۲ حركات نرمشي ويژه اي براي آمادگي كمر و عضلات شكم انجام شود .۳حركات نرمشي براي آمادگي عضلات دست و پا انجام شود .اين اصول سه گانه بايد هميشه در جلسات تمريني رعايت شود تا از آسيب ديدگي بدن جاو گيري شود . بعد از اين گونه حركتهاي نرم و اوليه ي بدن براي انجام نرمش هاي قدرتي و سرعتي
آماده شده و هيچ مشكلي از نظر نرمشي و گرم كردن بدن بوجود نمي آيد.

نمونه اي از جلسات تمريني هفتگي براي همراهان بطور ساده چنين است :

روز اول :

بعد از حركات نرمشي آموزش تكنيك و اجراي تكنيك (روزتكنيك)روز دوم :

بعد از حركات نرمشي آموزش ضربات پا (روزضربات )روز سوم :

بعد ازحركات نرمشي آموزش مبارزه و بدن سازي رزمي (روز مبارزه )اين برنامه براي 3روز تمرين درهفته بطور كلي طرح ريزي شده است .توجه :

در برنامه هاي نرمشي بايد بخشي از حركات را در حالت دو (دويدن)انجام دهيم كه بهترين نرمش بدن خصوصا قلب ،دويدن مي با شد.


موضوعات مشابه: