کیک*بوکسینگ (به ژاپنی: キックボクシング) ترکیبی از رشته*های رزمی موای تای، کاراته و بوکس است. کیک بوکسینگ ورزش رزمی می*باشد که تنها سی سال از تولد آن می*گذرد.در کیک بوکسینگ ضربات مشت، لگد، زانو، آرنج و گرفتن همدیگر آزاد می*باشد. ولی زدن حریفی که بر روی زمین افتاده ممنوع است.

مسابقات در یک زمین مربع شکل ۱۶ تا ۲۰ فوتی که با طناب محصور شده برگزار می*گردد.زمان بازی معمولاً سه راند سه دقیقهای می*باشد.که ورزشکاران بین هر راند یک دقیقه استراحت می*کنند. هر مسابقه توسط یک داور و یک پزشک کنترل می*شود. و در هر راند سه قاضی به مبارزان امتیاز می*دهند. بنیانگذار کیک*بوکسینگ در غرب جو لوئیس می*باشد که پدر کیک بوکسینگ آمریکا نامیده می*شود.

کیک بوکسینگ مانند تمام رشته*های رزمی دارای کمربند و دان میباشد.این ورزش داخل رینگ برگزار میشود و گرفتن حریف در مسابقه خطا است و اگر در طول مسابقه بیش از سه خطا داشته باشی بازنده اعلام میشوی.در مسابقه یک داور وسط وجود دارد و سه داور کنار و یک قاضی وجود دارد.در بعضی از مسابقات که سطح آن پایین است زمان مسابقه ۲راند ۲ دقیقه ای است.به افرادی که کیک بوکسینگ کار میکنند جنگنده (fighter) می*گویند

موضوعات مشابه: