رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران گفت: نصب آنتن*هاي مخابراتي در تهران با توجه به گسترش شبكه تلفن همراه از اين پس نياز به دريافت پروانه ساخت و نصب از شهرداري تهران دارد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه دو تهران معصومه ابتكار در جمع دبيران شوراياري*هاي منطقه دو تهران به اثرات زيان بار نصب آنتن*هاي تلفن همراه در ميان بافت*هاي شهري و مسكوني اشاره و تصريح كرد: كميته محيط زيست شوراي شهر تهران پس از مطالعات كارشناسي، ضوابطي را براي نصب اين آنتن*ها در شهر تعيين كرده است تا نصب آنتن*ها طبق استاندارد صورت گيرد.

وي با بيان اينكه اين ضوابط به تصويب كميسيون عمران شوراي شهر رسيده و هفته آينده در جلسه علني شوراي شهر مطرح مي*شود گفت: با تصويب نهايي اين طرح، تمامي شركت*هاي مخابراتي براي نصب آنتن*هاي مخابراتي بايد از شهرداري مجوز بگيرند.

رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: در گذشته آنتن*هاي مخابراتي در هر مكاني نصب شده بود كه از لحاظ سلامت جسم و روان آثار منفي دارد و شوراي شهر به دنبال ساماندهي اين مهم است.


موضوعات مشابه: