همان طور كه بيان شده، اگر بار كدهای PIN و PIN2 را اشتباه وارد كنيد، سيمكارت شما بر

روی كد اشتباه قفل می*گردد و ديگر نمی*توانيد از آن استفاده كنيد. برای آزاد سازی

سيم كارت از قفل بايد به كدهای PUK و PUK2 آگاه باشيد.

نحوه آزاد سازی سيمكارت از قفل PIN

برای اين منظور كد زير را بر روی دستگاه وارد كرده و دكمه برقراری تماس (Call) را فشار دهيد.

توجه نماييدكه به جای كلمه PUK در كد زير، تنها PUK Code ثبت شده بر روی سند سيم

كارت را وارد نماييد. به جای عبارت New PIN ، كد PIN جديد راوارد نماييد و به جای عبارت

New PIN Again ، كد PIN جديد را تكرار كنيد.

نحوه آزاد سازی سيمكارت از قفل PIN2

برای اين منظور كد زير را بر روی دستگاه وارد كرده و دكمه برقراری تماس (Call) را فشار دهيد.

توجه نماييد كه به جای كلمه PUK2 در كد زير، تنها PUK2 Code ثبت شده بر روی سيم كارت

را وارد نماييد. به جای عبارت New PIN2 , كد PIN2 جديد را وارد نماييد و به جای عبارت New

PIN2 Again ، كد PIN2 جديد را تكرار كنيد.

قابل ذكر می*باشد كه كدهای PIN و PIN2 می*توانند حداقل 4 رقم و حداكثر 8 رقم طول داشته باشند

موضوعات مشابه: