درود بر اساتید کرد از دوستان کسی قعطعات چینی داره لطفا اعلام بکنه تشکر از خوبان