به گزارش خبرگزاري مهر، در حال حاضر بسياري از فيزيكدانان نه تنها با رصد كيهان بلكه همچنين با تحقيق بر روي ذرات به دنبال پاسخي مناسب براي اين سئوال كه ماده تاريك از چه چيزي ساخته شده است مي گردند. اين درحالي است كه هيچ يك از تئوريهايي كه تاكنون مطرح شده اند نتوانسته اند پاسخ مناسبي براي درك ماهيت ماده تاريك ارائه كنند.


اكنون دانشمندان دانشگاه كاليفرنيا با تحقيقاتي كه با كمك ماهواره 'پاملا' انجام داده اند به تازگي ميزان قابل توجهي پوزيترون مازاد را شناسايي كرده اند كه مي تواند ترديدهايي را درباره ارتباط اين پزويترون با ماده تاريك را ايجاد كند.اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند: 'مدلها پيش بيني مي كنند كه ذرات ماده تاريك از الكترون و پوزيترون تشكيل شده اند.'

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیداين محققان افزودند: 'در حال حاضر ما هنوز توضيحات قانع كننده اي در اختيار نداريم كه ارتباط اين پوزيترون مازاد را با ماده تاريك تائيد كنند. در حقيقت اطلاعات برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن ژنو مي تواند اين مسئله را در سالهاي آينده حل كند.'منبع: مهراين محققان با بررسي اطلاعات جمع آوري شده توسط ماهواره پاملا نشان دادند كه اين حجم بالاي پوزيترون حاضر در كيهان نمي تواند از ماده تاريك برانگيخته شده باشد.براساس گزارش ساينس سنتريك، در اين تحقيقات، فرايند نابودي ذرات ماده تاريك در كهكشان راه شيري مورد بررسي قرار گرفت. در حقيقت مدلهاي كنوني قادر نيستند ميزان پوزيترون مازاد رصد شده را محاسبه كنند و بنابراين نمي توان ارتباط ميان اين ذرات را با ماده تاريك تعيين كرد.

موضوعات مشابه: