نمایش سه بعدی فایل های در حال اجرا و پنجره های باز با کلیدترکیبی : Windows+Tab



نمایش دوبعدی : Alt+Tab

موضوعات مشابه: