نمایش سه بعدی فایل های در حال اجرا و پنجره های باز با کلیدترکیبی : Windows+Tabنمایش دوبعدی : Alt+Tab

موضوعات مشابه: