دكتر حسين صميمي مدير كل صدورپروانه سرويس هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت:رگولاتوري براي انجام مطلوب ماموريت ها و وظايف خود در عرصه داخلي و بين المللي نيازمند پژوهش و مطالعات كاربردي است و در اين راستا نسبت به انعقاد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه ها اقدام مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي وي افزود:در حال حاضر تعامل رگولاتوري با دانشگاهها و مراكز علمي در قالب برگزاري جلسات كارشناسي به منظور تبيين نيازهاي پژوهشي رگولاتوري ،شناسايي راهكارهاي همكاري مستمر و موثر با دانشگاهها شكل گرفته است.

دكتر صميمي مطالعات لازم براي صدور پروانه به منظور ايجاد و بهره برداري از انواع شبكه هاي پستي ،مخابراتي و فناوري اطلاعات، امكان سنجي ورود فناوري هاي نوين به كشورومديريت بازار را از زمينه هاي كاري رگولاتوري عنوان كرد و گفت: فضاي كاري رگولاتوري داراي ابعاد مختلف فني ،حقوقي ،اقتصادي و اجتماعي است و از جنبه پژوهشي جذابيت لازم را دارد تا موضوع رساله هاي دكترا و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاهها قرار گيرد


موضوعات مشابه: