برای وارد کردن کدهای این بازی در منوی اول بازی کلمهnadaراتایپ کنید و در حین بازی
کدهای زیر را وارد کنید:

ضد ضربه= allgod
همه اسلحه ها= allammo
آسان شدن بازی=easy
کشتن دشمنان=ewww

این بازی دارای یک کد دیگه هم است که در منوی اول بازی کلید های زیر رابا هم فشار دهید
تا تمام مراحل بازی آزاد شوند: left shift + left ctrl + f7
اگر جواب نداد همین کار را در منویoptionانجام بدبد.