ترفندی عالی برای کالری گوشیهای سری N73
یکی از مشکلات گوشیهای N73این است که شماهرکجاودرهرفولدری
که عکس یافیلم بریزید توی گالری مشخص میشود واین موضوع باعث
میشود تاهرکسی به فیلم یاعکسهای محرمانه شمادسترسی پیداکند
تاکنون با نرم افزارهایی مثل Zipman-Explorer-ویاامثال این نرم افزارها
توانستیم تاحدودی این مشکل را حل کنیم وعکسهارامخفی یا ازدسترس
خارج کنیم اماراهی که الان آموزش میدهم احتیاج به هیچ نرم افزاری
ندارد و خیلی راحت شمامیتوانید هرچه قدرعکس یا فیلم داریدراازگالری
خارج کردهاز دید دیگران دورنگه دارید :
پس شروع میکنیم:
1-وارد منوی گوشی شده و گزینه Tools را بازمیکنیم
2-File mgrراباز کنید
3-گزینه مموری کارت راانتخاب کنید
4-فولدر Otherرابازکنیدوبا استفاده از گزینه Optionیک Newfolderبسازید
به نام Contacts...
5-فولدرContactsرا بازکنید ومجددایک Newfolderداخل Contactبسازیدو
به هر نامی خواستید ذخیره کنید:مثلا Rzel55حالاازاین فولدرهاخارج شوید
6-برای انتقال فیلمها وارد منو شویدو گزینه Toolsرا بازکنید
7-Filemgrرابازکنیدو مموری راانتخاب کنید
8-فولدر videoclipرا بازکنیدوفیلمی را که میخواهید از گالری محو شودرا
انتخاب کنید وگزینهOption رابزنیدوMovetofolderراانتخاب کنید
9-مموری را انتخاب وفولدر Otherرابازکنیدسپس فولدر Contactوداخل Contact
فولدری را که ساخته ونام گذاری کردید را انتخاب کرده گزینه Move را بزنید
فیلم شما به راحتی از گالری به محل مورد نظر منتقل میشود و دیگرقابل مشاهده
نیست
برای انتقال عکس نیز به همین روش عمل کنید فقط به جای انتخاب فولدر Videoclip
فولدر Image راانتخاب کنید بقه مراحل مثل هم است
امید وارم این ترفندتا اندازه ای مشکل عزیزان را حل کرده باشد