به گفته*ي استاد دانشگاه سالفورد انگليس عمر تلفن*هاي همراه امروزي تا پنج سال آينده پايان مي*يابد.
دكتر نيگل لينگ، درباره*ي آينده*ي تلفن*هاي همراه معتقد است: تلفن*هاي همراه در آينده در نهايت مي*توانند داراي قابليت پوششي براي جايگزيني تلفن*هاي همراه سنتي باشند كه اين قابليت باعث جاسازي اين تلفن*ها درون لباس مشترك مي*شود.

به گفته*ي وي در پنج سال *آينده در آمريكا، به جاي تلفن*هاي همراه امروزي از موبايل*هاي رايانه*يي استفاده مي*شود، براي مثال كاربر اين نوع تلفن*ها براي شروع مكالمه سيگنال*هايي را به صفحه كليدي كه روي آستين آن*ها جاسازي شده، مي*فرستند.

او همچنين به زودي آخرين دستاوردهاي تلفن همراه كه به ويدئو كنفرانس مجهز است و تاريخ تلفن از سال 1985 تا اختراع تلفن*هاي همراه را در يك مجمع عمومي* تشريح خواهد *كرد.


موضوعات مشابه: