صفحه را در يکی از حالات زير آماده پذيرش نتهای تازه قرار کنيد:

SETTING - EDIT MELODY - OWN 1
SETTING - SOUND & ALERT- RING SIGNAL -MY MELODY

تمام اعداد و علاماتي را كه مشاهده مي كنيد روي گوشي شما وجود دارد. فقط بايد به اين نكته مهم توجه داشت که در کنار نتهايی که n وجود دارد، دکمه مورد نظر را به مدت چند ثانيه بايد نگاه داشت تا حروف کوچک (مثلا a) به حروف بزرگ (مثل A)تبديل شود.
گاهي ممكن است چندين نت پي در پي همگي داراي كشش باشند در اين صورت مجموعه آن نتها در داخل پرانتز قرار گرفته اند و حرف n در انتهای آنها پس از پرانتز آمده است که شما بايد همه کليدهای داخل پرانتز را چند ثانيه نگهداريد، به جز کليدهای * و #

در زير ليست 35 آهنگ آمده است:


1-(Baba Karam)
8#**66#*8n#**8n#*66#*8n#**3n0*
30**98n#***66#*8n#**4n0*30**98n#

2-(Khanoom Gol)
5n*5n0*2n0#**30#405n0*
6n0#*5n0#**4020#9n*5n0*

3-(Ey Iran...)
2*666*2*2*666*2*6*6#86***9886#6#6654*586

4-(Mobarak Baad)
22#22#5n*5#55#75n#54#5*5875
#5n*5#55#75n#54#5*5#54#2#4#55n#7n5n

5-(Atre Yaas)
7n**78978n*76n**6n5n7n**78973n
0*98n7n87676n**5n4n3n6n

6-(Jaane Maryam)
23456n66696n69696n66#5
64n56453n45342n34231n2n

7-(Niloofar)
4040404040404050#607050#4
03n0**7050#307050#30403099876n

8-(Emshab Shabe Aroosie)
33*36n*8*8n*33636n*8*
8n*554#554#66*54*3n

9-(Soltane Ghalbhaa)
2346n6#6n6#6n6#66#65n65n
65n65654n54n54n32n1#23n

10-(Bandari)
5959n55959n55959n86#6#5#5n*
6#858n56#858n56#858n6#5#55#n5

11-(Sheitoon Balaa)
678*89309*8n30975*55*5*5n*567*7898*5n76n

12-(Tange Ghorube Asemoon)
3098n786n777*987n675n666*3098n786n777*987n675n666

13-(Perspolice)
4n#6n*4#64#64#2n*4#4#4#3n*3
334n#*4n#6n*4#64#64#2n*4#4#4#3n*3332n

14-(Daste Kibala!)
878n7n876n*767n6n765n#*5#55n#
5#55#67n*7894030***3n0*3n0*3n0*3n0

15-(To Mesle Goli)
86#6n6n36366#8986n#6n#46#46#89309
8n403095040309886#6n

16-(Bijan Mortazavi)
366*6*6n**7*8*30*30*9*8*7n**876*8*876*5#*6n

17-(Age Ehsasam ra Koshti)
5n4#5675n***4n#34#564n#***3n234#
53n**3n2n1n#**1n#2n**4n#3n**2n

18-(Boro Boro)
65#65n#65#4345#878765#65#43n*88n88n7n**7799n87n6n

19-(Yeki Bood Yeki Nabood)
633n363n2n25n4n5633n36n5n558765633n363n5n5587656n

20-(Az Kharkhe Ta Rain)
787n**5n3n*5n6n7n898n**6n4n#**4n#5n6n787n**5n3n

21-(Sheytanat)
6***3n5n765n6n3n876n543n6***335n765n6n3n876n543

22-(Delam Gerefte Hamvatan)
363636365n#*45#43*363636365n#*43n*345#65#6787n65#6 n

23-(Ghad o Bala)
3n4n#5n#6n686n88*7n65*555n
7*765n4*464n66n5n46*654n3n

24-(Zane Irooni Take)
7n5#65#67n5#65#676798765#67n*7n5#65#
67n5#65#676798765#43

25-(Dokhtar Irooni)
3n*63n**363*234n5n4323n*78999n987893087n6n

26-(Naz Nakon Naz Nakon)
3*33n5*34n**4*45n6*43n**333n5*34n**445n6*43n

27-(az To Gol Khooneye Donya)
8766n38766n37655n2576n*8*87667675n38387667675n

28-(Maryam Gole Naaze Mane)
4564n5n4n3n*6564n5n4n3n*3453n4n3n2n1n#2n4n3n

29-(Nastaran Ey Eshghe Man)
6n78n66n78n3030309987n567n
55n67n9998876n**4445776n

30-(Tavalodet Mobarak)
22n5n*22n5n*22n55n4#3n4n#*22n
4n#*22n4n#*22n4n#*22n4#4n#34n#5n

31-(Ahay Mardome Donya)
3n6n5n4#56n**9n8n786n**8n8n897n**3n
8787897n**7n*68n7n6n

32-(Khabam Ya Bidaram)
734#54#34#56986787875676754#3n

33-(Poshte Darhaye Basteh)
6n30303n0404n03n0*6n30303n040n03n
0*6n999n303n09n*5n6#6#6#6886#6n

34-(Che Khoshkel Shodi Emshab)
234n4566#56n*6#65n566#6#86n*
6#65n566#6#8654542n#4542n#2n

35-(Bambi Bambi Baboo[Sandy])
3*53*5*3*6n*6n66*67*87n
*3*53*5*3*6n*6n6*65*4#3n

موضوعات مشابه: