ارتش آمریکا در میدان*های جنگ از گوشی*های همراه هوشمند استفاده می*کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه واشنگتن تایمز، گوشی*های همراه هوشمند نظامیان آمریکایی می*توانند برای کنترل جت*های جنگنده، تانک*ها، موشک*ها و سلاح*های خودکار در میدان*های جنگ استفاده شوند.
بر اساس این گزارش اکنون نرم افزارهایی که ارتش آمریکا طراحی کرده است بیشتر به مکان*یابی، آموزش، کنترل وضع سلامت سرباز و هشدار خلاصه می*شود ولی ارتش آمریکا در نظر دارد فناوری*های بیشتر قابل استفاده در این تلفن*ها را به صورت اختصاصی به برخی شرکت*ها سفارش دهد.
شناسایی کسانی که در فهرست دشمن ثبت شده*اند با استفاده از شناسایی چهره آنان؛ همچنین انگشت*نگاری از زندانیان برای شناسایی آنان و ترجمه به دیگر زبان*ها از جمله فناوری*های جدید در گوشی*های تلفن همراه نظامیان خواهد بود.
موضوعی که ارتش آمریکا را برای همه*گیر کردن استفاده از این فناوری نگران کرده است سوء استفاده نظامیان از فناوری*های موجود در آن است و در صورتی که نگرانی*های امنیتی ارتش در این باره رفع شود، می*توان پیش بینی کرد استفاده وی*ژه از تلفن*های همراه هوشمند به امری معمول در ارتش این کشور بدل شود.