تعدادي از شركت هاي كوچك امنيتي با طراحي نرم افزارها و امكانات امنيتي براي گوشي آيفون تلاش مي كنند تا اين محصول را به انتخاب قابل قبول تري براي شركت هاي تجاري تبديل كنند.
در حال حاضر گوشي بلك*بري اولين انتخاب افراد شاغل در شركت هاي تجاري براي پيشبرد امور كاري و حرفه*اي است و در مقابل آيفون بيشتر در بين جوانان و افراد كم سن و سال طرفدار دارد. حال اپل در تلاش است تا شرايط را تغيير دهد و بازار حرفه اي را هم به تسخير خود درآورد.
با توجه به اينكه بلك*بري بيش از يك دهه است بازار صاحبان مشاغل را به تسخير خوددرآورده اما تغيير عادات كاربري آنان كار دشواري است. يكي از دغدغه هاي مهم اين افراد امكانات امنيتي گوشي آيفون است و به نظر مي رسد تا زماني كه ضريب امنيتي آيفون به اندازه كافي افزايش نيابد، اميدي به استقبال از آن در بازار كار نيست.
با افزوده شدن امكانات امنيتي به گوشي هاي آيفون اقبال به آن هم بيشتر شده، يك نشانه اين مساله استفاده دويچه بانك آلمان از اين گوشي براي ارائه خدمات ايميل به كارمندان خود است. بانك مذكور قبلا از گوشي هاي بلك*بري براي اين كار استفاده مي كرد.

MobileIron و NetHawk دو شركتي هستند كه چند نرم افزار امنيتي براي تضمين امنيت اجراي نرم افزارهاي بانكداري و مالي بر روي آيفون طراحي كرده اند و به نظر مي رسد در صورت تداوم اين روند جايگاه مستحكم بلاك بري در سال هاي آينده دچار تزلزل شود.

موضوعات مشابه: