بررسي*هاي جديد سازمان تنظيم مقررات مخابراتي امارات متحده عربي نشان داد كه 99 درصد از شهروندان در اين كشور داراي تلفن همراه هستند و 63 درصد از اعضاي خانواده نيز به اينترنت دسترسي دارند. اين تحقيقات نشان داد كه تقريبا همه*ي (99 درصد) مردم امارات داراي تلفن همراه هستند و 63 درصد از اعضاي خانواده به اينترنت دسترسي دارند كه اكثر آن*ها از طريق اينترنت پرسرعت در فضاي مجازي به گردش مي*پردازند.
اين تحقيقات هم*چنين نشان داد كه اكثر مردم امارات ترجيح مي*دهند به*جاي تلفن ثابت از تلفن همراه خود استفاده كنند. در اين تحقيقات از دو هزار و 133 تن سوال پرسيده شد.
اين بررسي*ها نشان داد كه مهم*ترين فعاليت اينترنتي مردم در امارات چك كردن اي*ميل و بازديد از وب*سايت*هاي مربوط به شبكه*هاي اجتماعي است.