تحقیقات جدید، نتایجی داشته است که شاید شما را مجبور کند پس از هر بار دست*زدن به گوشی تلفن همرا*هتان به سراغ آب و صابون بروید!...

تحقیقات جدید، نتایجی داشته است که شاید شما را مجبور کند پس از هر بار دست*زدن به گوشی تلفن همرا*هتان به سراغ آب و صابون بروید!
گروهی از محققان به این نتیجه رسیده*اند که باکتری*ها و میکروب*های روی گوشی تلفن همراه از سنگ دستشویی هم بیشتر است و می*تواند افراد را به بیماری*های مختلف دچار کند. بهترین محل برای رشد باکتری*ها، مکان*های گرم و تاریک است که همه این شرایط در جیب شما که تلفن همراه در آن قرار دارد مهیا می*شود، چون دمای این گوشی*ها در حین استفاده زیاد می*شود. از سوی دیگر گوشی تلفن همراه با دهان شما در ارتباط است و به*همین خاطر به*راحتی می*تواند بیماری*ها را منتقل کند.

موضوعات مشابه: