این سگ دو ساله بسیار باهوش که اسپاز نام دارد همواره نحوه تلفن کردن صاحبش را تقلید می*کرده و این بار نیز با تقلید عملکرد صاحبش جان وی را نجات داده است...

سگ باهوش با مشاهده شعله*های آتش در اتاق پذیرایی خانه صاحبش با فشار دادن دکمه*های تلفن به مرکز پلیس زنگ زد و با پارس کردن جان صاحبش را نجات داد.
این سگ دو ساله بسیار باهوش که اسپاز نام دارد همواره نحوه تلفن کردن صاحبش را تقلید می*کرده و این بار نیز با تقلید عملکرد صاحبش جان وی را نجات داده است.
رئیس پلیس فلوریدا درباره نحوه باخبر شدن نیروهای پلیس از وقوع این آتش*سوزی می*گوید: یکی از نیروها تلفن را پاسخ می*دهد با شنیدن صدای پارسهای بسیار بلند سگ متوجه وقوع حادثه*ای می*شود و بلافاصله با شناسایی مکان شماره تماس یک گروه از نیروهای پلیس را به محل حادثه می*فرستد.
نیروهای پلیس با دیدن شعله*های آتش نیروهای امداد را در جریان قرار می*دهند و آتش*نشانان نیز زن میانسال صاحب*خانه را درحالیکه به دلیل استنشاق دود بیهوش شده بوده پیدا و نجات می*دهند.
این سگ باهوش از سوی نیروهای پلیس فلوریدا مدال افتخاری شجاعت دریافت کرده است.

موضوعات مشابه: