کار هایی که از ترکیب چند دکمه با هم انجام میشوند :
 • ctrl+c کپی کردن نوشته
 • ctrl+v چسباندن نوشته
 • ctrl+x بریدن نوشته
 • ctrl+فلش سمت راست رفتن به اخر جمله
 • ctrl+فلش سمت چپ رفتن به اول جمله
 • ctrl+shift+x براتون X ترمینال رو باز می کنه
 • ctrl+shift+p از صفحه تون اسکرین شات می گیره


 • ctrl+a گرفتن تمامی نوشته
 • ctrl+o باز کردن
 • ctrl+n ساختن ایتم جدید
 • ctrl+s ذخیره کردن
 • ctrl+z بازگشت و یا به اصطلاح undo
 • ctrl+y بردن به جلو و یا به اصطلاح redo
 • ctrl+f باز کردن سرچ Find


موضوعات مشابه: