طبق بررسی كه Mobile Manufacturers Forum استفاده از تلفن همراه ..ش از خواب می...اند موجب مختل شدن خواب خوب شبانه شما گردد، پر..افكنی این گوشی.ها سبب بی.خوابی، سردرد و درهم برهمی خواب می.شود.

بالغ بر 70 زن و مرد در سنین بین 18 تا 45 سال تحت آزمایش سطوح مختلف پر..افكنی قرار گرفتند و واكنش آنان مورد بررسی قرار گرفت. كسانیكه پر..افكنی برابری را در هنگام استفاده از تلفن همراه گرفتند و كسانیكه در موقعیت.های مشابه جای داشتند، اما تنها پر.. دهی ساختگی گرفتند.
افرادی كه تحت پر.. افكنی قرار گرفتند، مدت زمان طولانی.تری تا اولین مراحل خواب عمیق آنان به طول انجامید، و عمیق.ترین مرحله خواب آنان بسیار كوتاه بود، مرحله.ای كه با ..انایی بدن جهت تازه كردن قوای جسمانی خود در ارتباط می.باشد.

Bengt Arnetz استاد محقق گفت: «این بررسی شدیدا ..شنهاد می.كند كه استفاده از تلفن همراه با تغییرات ویژه در نواحی مسئول مغز برای فعال شدن و هماهنگی سیستم عصبی در ارتباط می.باشد.»
دانشمندان نیز اظهار داشتند كه پر..افكنی ممكن است ..لید melatonin هورمون را كه بر ریتم داخلی بدن نظارت می.كند م..قف سازد.
نیمی از كسانیكه مورد تحقیق قرار گرفتند، خود را در برابر برق حساس می.دانستند، نشانه.هایی چون سردرد بخاطر استفاده از تلفن همراه گزارش داده شده است، در صورتیكه آن افراد ثابت كرده.اند كه قادر به ..ضیح نبودند كه آیا در زمان آزمایش تحت پر.. افكنی قرار گرفته.اند یا خیر.

Alasdair Philips مدیر Power Watch كه بر اثرات میدان.های الكترومغناطیسی بر سلامتی بررسی می.كند، گفت: «ثابت شده است كه ما باید این موارد را در روش احتیاط آمیزی درمان نماییم.»
این تحقیق ..شنهاد می.دهد كه اگر شما در بعدازظهر با كسی تماس بگیرید، بسیار بهتر است كه از تلفن ثابت استفاده كنید و تلفن همراه خود رادر كنار خود قرار ندهید.

Mike Dolan مدیر اجرایی Mobile Operators Association گفت كه این بررسی با تحقیق دیگری جور در نمی.آید.
وی افزود: «این تحقیق بخش كوچكی از صحنه بسیار بزرگ علمی می.باشد. تاثیر بسیار كمی دارد.»
محققی آن را به تاثیر آنچه كه شما از یك فنجان قهوه می.گیرید، تشبیه می.كند.
ماه سپتامبر گذشته، بررسی شش ساله UK Mobile Telecommunications and Health research Programm یا MTHRP اظهار داشت كه استفاده از تلفن همراه، خطری را دركوتاه مدت برای مغز ایجاد نمی.كند، اما محققان نمی...انند امكان استفاده دراز مدت را كه موجب افزایش خطر سرطان می.شود را نادیده انگارند.