مو با لايه.اي از"سبوم" پوشيده شده است كه نوعي روغن طبيعي است
و ..سط غدد سباسه (چربي) ساخته مي.شود كه در مجاورت هر پياز مو در پوست سر قراردارند.سبوم درخشش موها را سبب مي.شود و در حفظ رطوبت طبيعي مو موثر است.
مقدار چربي ترشح شده ..سط غدد سباسه تعيين مي.كند كه آيا مو خشك، چرب يا طبيعي است. در عين حال استفاده از شامپوي قوي، يا هواي خشك بادي مي...اند روغن.هاي طبيعي مو را از آن جدا نموده، خشكي و كدرشدن مو را سبب شود.
ترشح غدد چربي ..سط هورمون.هايي كنترل مي.شود كه در عروق خوني پوست سر جريان دارند.
در دوره.هايي كه تغييرات شديد هورموني رخ مي.دهد، مانند بلوغ، نوجواني، پس از زايمان و يائسگي، شرايط و ظاهر فيزيكي موها به شدت تحت تأثير قرار مي.گيرد.

موضوعات مشابه: