ریزش مو با الگوی مردانه (mphl) نتیجه دو عامل تاثیر ژنتیکی (احتمالا مربوط به بیش از یک ژن، و نه لزوما ژن.های طرف مادری) و تغییرات هورمونی در بزرگسالی است.
هورمون مردانه دی.هیدروا...آندرسترون باعث می.شود که موهای قدیمی بر روی پوست سر به طور ..شرونده.ای با موهای کوتاه.تر و نازک.تر جایگزین شوند و این پدیده با الگویی قابل...ش.بینی، از شقیقه.ها و فرق سر آغار می.شود.
اما مردها ممکن است بخواهند بدانند چرا این پدیده رخ می.دهد.
خوب، حقیقت این است که اینکه افرادی وجود دارند که به طور ژنتیکی مستعد طاسی هستند، نشان می.دهد که از دست دادن موهای یک فرد ممکن است دارای امتیاز تکاملی است (یا قبلا چنین امتیازی داشته است.)
از آنجایی که جفت.ها بر اساس ارزش ژنتیکی انتخاب می شوند، یک صفت فیزیکی که نفوذ ژنتیکی را تشدید می.کند، با احتمال بیشتری در گونه.ها انتشار می.یابد.
یک فرد طاس ممکن است بیانگر مرحله ..شرفته بلوغ جسمی و اجتماعی یک مرد باشد.
داشتن چنین ظاهری می...اند مرتبه فرد را در یک گروه اجتماعی بالاتر ببرد و نیز رفتار کمتر پرخاشگرانه از سوی سایر رقبای مذکر را باعث شود، چرا که چنين فردي مرحله رقابت برای همسرگزینی را پشت سر گذاشته است، و شاید با احتمال بیشتر نقش مربی را برای جوانترها ایفا می.کند.