اگر کره زمین دارد گرم می.شود، چرا هنوز زمستان.ها با آب و هوای بسیار سرد در برخی از مناطق روبرو هستیم؟
این حقیقت که سیاره ما دارد گرم می.شود، به معنای آن نیست که دیگر زمستانی در کار نخواهد بود. در واقع دقیقا به علت پدیده "گرمایش جهانی" ممکن است برف.های سنگینی هم ببارد. باور نمی.کنید؟
اجماع دانشمندان بر این است که میانگین دمای کره زمین در صد سال گذشته بیش از نیم درجه سانتی.گراد بالا رفته است. با ادامه این روند گرم.شدن وضعیت آب و هوایی شدت بیشتری ..دا می.کند و بسیاری مناطق بارش.های سنگین..تری را به صورت باران و برف متحمل خواهند شد.
هنگامی که دمای اقیانوس.ها بالا می.رود، آب بیشتری به صورت بخار وارد جو می.شود. هنگامی که این ..ده هوای مرطوب از فراز اقیانوس.ها به سوی خشکی.ها حرکت می.کند، ..فان.های شدیدتری رخ می.دهد.
این به هم خوردن الگوهای طبیعی آب و هوا همچنین به معنای آن است که در حالیکه برخی از نقاط جهان دچار سیلاب و ..فان.های برف شدیدتر می.شوند، نقاط دیگر از سهم همیشگی باران و برف خود محروم می.شوند و درآنها خشکسالی رخ می.دهد.
به عبارت دیگر ممکن است برخی از جنگل.ها به بیابان بدل شوند.