ترفندی عالی برای کالری گوشیهای سری N
یکی از مشکلات گوشیهایي مثل N73این است که شماهرکجاودرهرفولدریکه عکس یافیلم بریزید توی گالری مشخص میشود واین موضوع باعث میشود تاهرکسی به فیلم یاعکسهای محرمانه شمادسترسی پیداکندتاکنون با نرم افزارهایی مثل Zipman-Explorer-ویاامثال این نرم افزارهاتوانستیم تاحدودی این مشکل را حل کنیم وعکسهارامخفی یا ازدسترسخارج کنیم اماراهی که الان آموزش میدهم احتیاج به هیچ نرم افزاریندارد و خیلی راحت شمامیتوانید هرچه قدرعکس یا فیلم داریدراازگالریخارج کردهاز دید دیگران دورنگه دارید :
پس شروع میکنیم:
1-وارد منوی گوشی شده و گزینه Tools را بازمیکنیم
File mgr2- راباز کنید
3-گزینه مموری کارت راانتخاب کنید
4-فولدر Otherرابازکنیدوبا استفاده از گزینه Optionیک Newfolderبسازید
به نام Contacts...
5-فولدرContactsرا بازکنید ومجددایک Newfolderداخل Contactبسازیدو
به هر نامی خواستید ذخیره کنید:مثلاomid74حالاازاین فولدرهاخارج شوید
6-برای انتقال فیلمها وارد منو شویدو گزینه Toolsرا بازکنید
Filemgr7-رابازکنیدو مموری راانتخاب کنید
8-فولدر videoclipرا بازکنیدوفیلمی را که میخواهید از گالری محو شودرا
انتخاب کنید وگزینهOption رابزنیدوMovetofolderراانتخاب کنید
9-مموری را انتخاب وفولدر Otherرابازکنیدسپس فولدر Contactوداخل Contact
فولدری را که ساخته ونام گذاری کردید را انتخاب کرده گزینه Move را بزنید
فیلم شما به راحتی از گالری به محل مورد نظر منتقل میشود و دیگرقابل مشاهده
نیست
برای انتقال عکس نیز به همین روش عمل کنید فقط به جای انتخاب فولدر Videoclip
فولدر Image راانتخاب کنید بقه مراحل مثل هم است


امید وارم این ترفندتا اندازه ای مشکل عزیزان را حل کرده باشد

موضوعات مشابه: