یکی از مطالعات جدید دانشگاه استن فورد نشان داده که اگر ویروسی بر روی صفحه لمسی گوشی شما باشد حدود 30 درصد از آن به شما انتقال پیدا می کند این انتقال می تواند از راه گوش ، چشم ، بینی و یا خراش های بدنی شما باشد.
تحقیقات دیگری در انگلیس نشان داده است که گوشی های موبایل 18 بار بیشتر از دستشویی های عمومی ویروس را به افراد منتقل می کند.