گروه خبری gsm: در نخستین نشستخبری مسئولین شرکت مخابرات دکتر سید هاشمی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت مخابراتایران در پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با بحث تعرفه.ها گفت: مخابرات یک شبکهبین.المللی است و نمی.تواند به صورت جزیره.ای عمل کند، مایک سری تعرفه.ها را در سطحبین.المللی می.پردازیم و بین 193 کشور دنیا از نظر قیمت پایین تعرفه.ها رتبه 191راداریم، البته در یکی از بندهای پروانه آمده است که خریداران نسبت به تعیین تعرفه.هابراساس عرضه و تقاضا پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه کنند، که این کاراز جانب ما صورت گرفته است و منتظر پاسخ سازمان نیز هستیم.
به گزارش موبنا، سیدهاشمی نایب رئیس شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی به سه هدف عمده شرکت اشاره وافزود.: اولین هدف ارائه خدمات به نحو مطلوب با کیفیت قابل رقابت و سنجش در کشوراست، البته اگـــر محیط مناسب و بستر لازم فراهم شود کـــه این مهم همکاری دولت وسازمان تنظیم مقررات را می.طلبد. دومین هدف، ارائه خدمات متنوع به مشتریان است،همان.گونه که شاهد هستیم ما هم اکنون بیشتر از یک یا دو خدمت ارائه نمی.دهیم که ازجمله می.توان بــــــه voic و sms اشاره کرد،mms هم که قطع شد و دیگر امکان ارائهآن تا اطلاع ثانوی نیست، در حالی که می.توانیم در جهت رضایت مشتری و کسب سود بیشترخدمات متنوع.تری ارائه کنیم.
*خریداری سهام تالیا از سوی مخابرات

نایب رئیس هیات مدیره شرکتمخابرات ایران درباره آخرین وضعیت سیم.کارت.های اعتباری تالیا در کشور با بیان اینکهاین شرکت درحال.حاضر تنها 200 هزار مشترک فعال دارد گفت: پروژه تالیا به ضررمخابرات است و این شرکت در سال 88 حدود 27میلیارد تومان به مخابرات ضرر زدهاست.

وی با تاکید بر این.که شرکت مخابرات ایران پیشنهاد داده است که مجتمع صنعتیرفسنجان در جهت کاهش دارایی و سرمایه.اش از پروژه تالیا اقدام کند خاطرنشان کرد: دراین زمینه طی موافقتنامه.ای با این شرکت مقرر شد تالیا ارزش.گذاری شود و تا پایانشهریورماه جاری این پروژه با سرمایه.گذاری جدید با 51درصد سهم مخابرات و 49درصد سهممجتمع صنعتی رفسنجان احیا شود.

سید هاشمی با بیان این.که تالیا تاکنون 710 سایت bts در کشور نصب کرده که بدون استفاده مانده است ادامه داد: به دنبال واگذاری 6میلیون سیم.کارت از شبکه تالیا هستیم و این اپراتور را با 6 میلیون مشترک بار دیگراحیا خواهیم کرد.


موضوعات مشابه: