گروه خبری GSM: نوکیا و اینتل به تازگی سرمایه.گذاری مشترکی را آغاز کرده.اند که بر مبنای آن قابلیت.های سه.بعدی و جهان.های مجازی توسط پلت.فرم MeeGo به دل صنعت تلفن.های همراه راه پیدا خواهند کرد.
دانشگاه (London Union (ULU در این پروژه مهم با دو کمپانی فوق همکاری خواهد کرد.
در مرکز توسعه این طرح، 24 مهندس متخصص فعالیت خواهند کرد که توجه و هدف مشترک آنها توسعه انواع گوناگونی از گوشی.های هوشمند و تبلت.های کامپیوتری است.
این تیم 24 نفره برنامه.نویس از قبل مهارت.های کامل در زمینه پلت.فرم منبع باز realXtend را کسب کرده.اند. از realXtend در ساخت واقعیت.های مجازی استفاده می.شود.
طرح مورد بحث در مرحله برنامه.ریزی، مواردی همچون ساخت سیستمی مجازی برای کنترل حرارت و نور داخل منزل، ایجاد شبکه.های اجتماعی مبتنی بر دنیای مجازی، تکیه بر GPS و سرویس.های مبتنی بر موقعیت(LBS) را شامل می.شود.
نوکیا و اینتل با راه.اندازی این طرح قصد دارند ضمن فراهم کردن تجربه.ای مشابه برای همه کاربران موبایل به دو هدف زیر جامه عمل بپوشانند:

  • ایجاد تجربه.ای سه.بعدی که از نمایشگر.های مخصوص بی.نیاز است.
  • فراهم.سازی زمینه تجربه سه.بعدی در صفحه.نمایش.های کوچک که ممکن است با ساخت شیشه.های سه.بعدی امکان.پذیر شود.


موضوعات مشابه: