در تحقیقات اخیر کمپ mWomen که توسط نوکیا پشتیبانی می.شود، به ارتباط قوی بین احساس خوشبختی زنان و دسترسی به تلفن همراه پی برده.اند. برخی از آنها بدین قرارند:
93 درصد زنان با موبایل احساس امنیت بیشتری دارند.
85 درصد از زنان با موبایل احساس استقلال بیشتری دارند.
41 درصد از زنان از وقتی که خودشان یک تلفن همراه دارند، حقوق بیشتر و فرصت.های شغلی بهتری دریافت کرده.اند.
زنان روستایی و اقشار کم.درآمد از دسترسی به موبایل بهره بیشتری برده.اند؛
در تمام کشورها، به طور متوسط زنان 21 درصد کمتر از مردان احتمال دارد که یک تلفن همراه داشته باشد. این رقم برای زنان جنوب صحرای آفریقا به 23 درصد، برای زنان خاورمیانه به 24 درصد و برای زنان آسیای جنوبی به 37 درصد افزایش یافته است.
در 5 سال آینده دوسوم مشترکان جدید زنان هستند.


موضوعات مشابه: