فایل فلش رسمی iBrit Si51 با MT6735 و اندروید 7.0


SI51 4G Dual Sim Smartphone 16GB

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدميراكل

Scatter

CPU: MT6735 SW:0000 Ver: CB00

کد:
 Downloading Boot8 ...
 EMMC Size: 0x03A3E00000
 Flash Type: EMMC
 INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x40000000
 Reading infr(EMMC)...
 BT_ADDR:6E48460335B5
 WIFI MAC:003E5E571022
 IMEI1:359797080063967
 IMEI2:359797080063975
 id:iBRIT_SI51_V03_20170719
 version:7.0
 model:SI51
 brand:iBRIT
 manufacturer:iBRIT
 PROINFO BaseAddr:0x80000 Size:0x300000
 NVRAM BaseAddr:0x380000 Size:0x500000
 PROTECT1 BaseAddr:0x880000 Size:0xA00000
 PROTECT2 BaseAddr:0x1280000 Size:0xA00000
 LK BaseAddr:0x1C80000 Size:0x80000
 PARA BaseAddr:0x1D00000 Size:0x80000
 BOOT BaseAddr:0x1D80000 Size:0x1000000
 RECOVERY BaseAddr:0x2D80000 Size:0x1000000
 LOGO BaseAddr:0x3D80000 Size:0x800000
 EXPDB BaseAddr:0x4580000 Size:0xA00000
 SECCFG BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
 OEMKEYSTORE BaseAddr:0x5000000 Size:0x200000
 SECRO BaseAddr:0x5200000 Size:0x600000
 KEYSTORE BaseAddr:0x5800000 Size:0x800000
 TEE1 BaseAddr:0x6000000 Size:0x500000
 TEE2 BaseAddr:0x6500000 Size:0x500000
 FRP BaseAddr:0x6A00000 Size:0x100000
 NVDATA BaseAddr:0x6B00000 Size:0x2000000
 METADATA BaseAddr:0x8B00000 Size:0x2500000
 SYSTEM BaseAddr:0xB000000 Size:0x100000000
 CACHE BaseAddr:0x10B000000 Size:0x19000000
 USERDATA BaseAddr:0x124000000 Size:0x27ED80000
 FLASHINFO BaseAddr:0x3A2D80000 Size:0x1000000
>>Done.برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدموضوعات مشابه: