نظر به اینکه شرکت تأمین تله.کام موفق به انجام اجرای پروژه اپراتور سوم در موعد مقرر نشد هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین تله کام تغییر می.کند. به نقل از فارس ، از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی "شستا " در پی اتمام زمان اجرای پروژه اپراتور سوم و با توجه به اینکه قرار بود از تاریخ یک خرداد ۱۳۹۰ فروش سیم کارت پروژه آغاز شود و نظر به اینکه شرکت تأمین تله کام موفق به انجام این کار نشد لذا شستا قصد تغییر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین تله.کام را دارند.
ضمناً یادآوری می.شود که این موضوع داخلی بوده و مرتبط به ضعف مدیر عامل در راه.اندازی پروژه اپراتور سوم است و هیچ ارتباطی با جریان سیاسی ندارد.

موضوعات مشابه: