به نقل از موبنا ، مرکز پژوهش های مجلس ، دفتر مطالعات ارتباطات و فن.آوری.های نوین ، در این گزارش ابتدا صنعت تولید تجهیزات مخابراتی در دنیا را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به نمونه.ای از کشورهای پیشر.و در این صنعت اشاره کرده است.
همچنین در قسمت اصلی گزارش ، به بررسی صنعت تولید تجهیزات مخابراتی کشور پرداخته شده و ضمن مصاحبه با کارشناسان و فعالین این عرصه، چالش.ها و مشکلات اصلی این صنعت استخراج شده است.
در بخش دیگری از گزارش فهرست کاملی از تجهیزات مخابرات شناسایی و طبقه.بندی شده و سپس محصولات تولیدی شرکت.های داخلی و توان تولید تجهیزات توسط این تولیدکنندگان شناسایی شده است.
مرکز پژوهش.ها در بخشی از این گزارش خاطر نشان می.کند که با وجود تولید بسیاری از تجهیزات مخابراتی در کشور، بخش عمده نیاز کشور از طریق واردات تامین می.شود که برای روشن شدن موضوع، آمار واردات تجهیزات مخابراتی کشور در سال.های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ استخراج شده است.
از سوی دیگر مشکلات توسعه صنعت تولید تجهیزات مخابرات داخلی در این گزارش شناسایی شده که مهمترین آن.ها فقدان بخش قوی تحقیق و توسعه در این حوزه، عدم هماهنگی و نظارت مستمر وزارتخانه.های مربوطه در کنترل و پایش تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان و اطمینان از هزینه.کرد صحیح آن در ایجاد ارزش افزوده در صنعت تجهیزات مخابرات و عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور است .بر اساس این گزارش در حال حاضر صنعت تولید تجهیزات مخابراتی کشور با چالش.های عمده.ای روبرو است که برخی از این چالش.ها از فقدان برنامه شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای مهاجرت به فن.آوری.های روز و فقدان و هماهنگی میان وزارتخانه.های ارتباطات و فن.آوری اطلاعات و صنایع و معادن، علوم تحقیقات و فن.آوری و بازرگانی در برنامه.ریزی.های ict کشور، عدم توجه لازم به بخش تحقیق و توسعه صنایع مخابرات، قطبی شدن فن.آوری.ها در جهان، عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور ناشی می.شود.مرکز پژوهش.ها در پایان پیشنهاد کرده است که برای گذر از وضعیت فعلی و ایجاد صنعت تجهیزات مخابراتی توانمند در کشور لازم است بازارهای تقاضای کشور و منطقه به طور مستمر شناسایی شود و برنامه جامعی توسط وزارتخانه.های فوق.الذکر برای صنایع مخابراتی کشور تدوین شود. همچنین باید تحقیق و توسعه بخش صنایع مخابرات تقویت شده و زنجیره تجاری.سازی، در این صنعت ایجاد شود اجرای مواد (۳) و (۸) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

موضوعات مشابه: