ميراكلکد PHP:
CPUMT6572 SW:0000 VerCA01
Downloading Boot8 
...
Nand Flash Type: [MicronMT29F4G16
Nand Flash Code
00AD00BC(00900055)
Nand Flash Size0x20000000 Hex Bytes
INT
/EXT RAM Size0xC4800+0x0
Reading Size
0x21000000
Reading infr
(Nand)...
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0x100000
PRO_INFO BaseAddr
:0x100000 Size:0x100000
NVRAM BaseAddr
:0x200000 Size:0x300000
PROTECT_F BaseAddr
:0x500000 Size:0x300000
PROTECT_S BaseAddr
:0x800000 Size:0x300000
SECCFG BaseAddr
:0xB00000 Size:0x40000
UBOOT BaseAddr
:0xB40000 Size:0x80000
BOOTIMG BaseAddr
:0xBC0000 Size:0x600000
RECOVERY BaseAddr
:0x11C0000 Size:0x600000
SEC_RO BaseAddr
:0x17C0000 Size:0x40000
MISC BaseAddr
:0x1800000 Size:0xC0000
LOGO BaseAddr
:0x18C0000 Size:0x100000
EXPDB BaseAddr
:0x19C0000 Size:0x200000
FAT BaseAddr
:0x1BC0000 Size:0x1400000
ANDROID BaseAddr
:0x2FC0000 Size:0x10100000
CACHE BaseAddr
:0x130C0000 Size:0x700000
USRDATA BaseAddr
:0x137C0000 Size:0xBE00000
BMTPOOL BaseAddr
:0xFFFF0050 Size:0x0
>>Done.
LINK 

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدموضوعات مشابه: