فایل فلش رسمی و تعمیری رید گرفته Oppo F7 توسط cm2Patch Level : O11019
Ver. CodeName : REL
Ver. Release : 8.1.0
Sec. Patch : 2018-04-05
Product Manfct : OPPO
Build Time : 1527012355
Product Brand : OPPO
Product Model : CPH1819
Product Info : CPH1819
Product Device : CPH1819
Product Name : CPH1819
SW OTA Version : CPH1819EX_11.A.14_0140_201805230117
Display ID : CPH1819EX_11_A.14_180523
Kernel Info : 4.4.95-G201805230117

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدموضوعات مشابه: