[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  MT6580__alps__gxq6580_weg_l__gxq6580_weg_l__5.1__A LPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69


  CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x01D2000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x40000000
  Reading infr(EMMC)...
  BT_ADDR:6651090863E4
  WIFI MAC:000000000000
  IMEI1:356651090989039
  IMEI2:356651090989047
  id:Z6U190HFB_V017En

  version:5.1
  model:gxq6580_weg_l
  brand:alps
  manufacturer:alps
  PROINFO BaseAddr:0x80000 Size:0x300000
  NVRAM BaseAddr:0x380000 Size:0x500000
  PROTECT1 BaseAddr:0x880000 Size:0xA00000
  PROTECT2 BaseAddr:0x1280000 Size:0xA00000
  SECCFG BaseAddr:0x1C80000 Size:0x40000
  LK BaseAddr:0x1CC0000 Size:0x60000
  BOOT BaseAddr:0x1D20000 Size:0x1000000
  RECOVERY BaseAddr:0x2D20000 Size:0x1000000
  PARA BaseAddr:0x3D20000 Size:0x80000
  LOGO BaseAddr:0x3DA0000 Size:0x800000
  EXPDB BaseAddr:0x45A0000 Size:0xA00000
  FRP BaseAddr:0x4FA0000 Size:0x100000
  NVDATA BaseAddr:0x50A0000 Size:0x2000000
  METADATA BaseAddr:0x70A0000 Size:0x2760000
  OEMKEYSTORE BaseAddr:0x9800000 Size:0x200000
  SECRO BaseAddr:0x9A00000 Size:0x600000
  KEYSTORE BaseAddr:0xA000000 Size:0x800000

  SYSTEM BaseAddr:0xA800000 Size:0x60000000
  CACHE BaseAddr:0x6A800000 Size:0x10000000
  USERDATA BaseAddr:0x7A800000 Size:0x156780000
  FLASHINFO BaseAddr:0x1D0F80000 Size:0x1000000
  Done  برای دیدن لینکها
  برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
  کلیک کنید  موضوعات مشابه: