مدل ارتقا یافته ای از آیفون ۴ از طرف شرکت Gressos به بازار عرضه خواهد شد که بسیار زیباست و ۶ ساعت سوئیسی زیبا در پشت آن به کار رفته است که زمان ۶ کشور بزرگ جهان را نشان می دهد. ما آن را ماشین زمان نام گذاری کرده ایم. همچنین با وجود اضافه شدن ۶ ساعت به پشت گوشی قطر آن افزایشی نداشته است ( افزایش تنها ۱ میلیمتر بوده است ) و این بر زیبای آن می افزاید. ما از ساعت های مکانیکی چیزی نمی دانیم اما می دانیم که جا دادن آنها در قطر تنها ۱ میلیمتر کاری بس شگفت انگیز است که انجام شده.

موضوعات مشابه: