نرخ جدید مکالمات همراه اول هم اعلان شد این نرخ ها واقعا خیلی گرانتر از چیزی هستند که باید باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موبایل اسکای و به نقل از پایگاه اطلاع.رسانی شرکت مخابرات، تعرفه. خدمات سیم.کارت دائمی همراه اول به گونه.ایست که نرخ یک دقیقه مکالمه (در ساعت پیک یعنی از ۸ تا ۲۱) از این سیم.کارت به سیم.کارت دایمی یا اعتباری همراه اول و یا تلفن ثابت ۴۴۷ ریال و در ساعات غیرپیک (۲۱ تا ۸) جمعه.ها و تعطیلات رسمی ۳۵۸ ریال و تعرفه.های خدمات سیم.کارت دایمی همراه اول در مورد نرخ یک دقیقه مکالمات بین. شهری طبق موارد فوق در ساعات پیک ۷۶۰ ریال و غیرپیک ۵۳۶ ریال اعلام شده است. این تعرفه.ها درباره سیم.کارت اعتباری همراه اول از این سیم.کارت به سیم.کارت.های اعتباری، دائمی همراه اول و یا تلفن ثابت، در ساعات پیک و مکالمه. استانی ۶۷۰ ریال و ساعات غیرپیک، جمعه.ها و تعطیلات رسمی ۵۳۶ ریال است و بین استانی در ساعات پیک ۱۱۳۹ ریال و در ساعات غیرپیک ۸۰۴ ریال و هزینه. ارسال پیامک فارسی ۱۰۶ ریال و لاتین ۲۶۴ ریال است.
تعرفه. دیگر خدمات همراه اول شامل سرویس نمابر، ماهانه ۵۰ هزار ریال، سرویس دیتا، ماهانه ۵۰ هزار ریال، ارایه. ریز مکالمات، هر صفحه ۵۰۰ ریال، درخواست رمز Puk، رایگان، حذف بدهکاری و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رایگان است. اما درخواست اصلاح آدرس، فعال.سازی سرویس انتظار مکالمه و فعال.سازی سرویس انتقال مکالمه به.صورت رایگان است و وصل سرویس صندوق پست صوتی ۱۰ هزار ریال، ارائه صورتحساب المثنی مبلغ دو هزار ریال است که مشترک باید در همان محل و در دفاتر پرداخت کند در واقع تنها مبلغی است که مشترک باید به صورت نقدی پرداخت کند.
هزینه. استفاده از سرویس دایورت (انتقال تماس.ها) تلفن. همراه به همراه و ثابت و یا از تلفن ثابت به ثابت و یا همراه به اندازه. مکالمه است؛ یعنی به هر میزانی که از این سرویس استفاده شود، مانند تعرفه. مکالمه محاسبه خواهد شد.
بر اساس این گزارش به نرخ وصولی مکالمات تلفن بین.الملل که از سوی مشترکان تلفن همراه ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می.شود، علاوه بر هزینه تماس با آن کشور از ساعت ۸ تا ۲۱ به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ۱۰ پالس و از ساعت ۲۱ تا ۸ و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ۸ پالس اضافه می.شود.
نرخ وصولی یک دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره.یی ثریا با کد (۰۰۸۸۲۱۶) مبلغ ۸۶۰۰ ریال به اضافه سه درصد مالیات و عوارض است که تغییری نکرده، ضمنا به نرخ وصولی ارتباط مشترکان تلفن همراه به مقصد ترمینال.های ماهواره.یی ثریا از ساعت ۸ تا ۲۱ به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ۱۰ پالس و از ساعت ۲۱ تا ۸ و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ۸ پالس اضافه می.شود.
طبق آخرین تعرفه خدمات همراه اول شامل مکالمه، پیامک و غیره استفاده از سرویس و گزارش تایید دریافت پیامک هزینه.ای ندارد و محل ثبت.نام به.عنوان مبدا مخابراتی مشترک شناخته می.شود که درصورت خروج مشترک از محدوده جغرافیایی مبدا و ورود به شهر دیگر، هنگام برقراری تماس به ازای هر دقیقه مکالمه مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه.های مذکور به عنوان هزینه. جابه.جایی محاسبه می.شود.
همچنین، تعرفه. دائمی پیام.های فارسی به مبلغ ۸۹ ریال و پیامک.های لاتین به مبلغ ۲۲۲ ریال محاسبه می.شوند اما تعرفه. بسیاری از خدمات مانند تغییر نشانی در سیم.کارت.های دائمی و اعتباری ۱۵هزار ریال، تعویض سیم.کارت سوخته و مفقود شده در سیم.کارت.های دائمی و اعتباری ۵۰ هزار ریال، تغییرنام در سیم.کارت.های اعتباری ۵ هزار ریال و در سیم.کارت.های دائمی ۵۰ هزار ریال، وصل مجدد هر بار ۲۰ هزار ریال، وصل سرویس پیامک در سیم.کارت.های دائمی و اعتباری به صورت رایگان و سرویس محدودیت. مکالمه ماهانه شش هزار ریال است.
از نکات قابل توجه برای مشترکان شامل خلاف مقررات بودن دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذکور توسط دفاتر بخش خصوصی و لحاظ آن در صورتحساب دوره.یی (البته به استثناء ارائه صورتحساب المثنی که مبلغ دو هزار ریال است و مشترک باید در همان محل و در دفاتربه صورت نقدی پرداخت کند)؛ تاکید به دریافت رسید برای پیگیری خدمات مورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصی هم از دیگر موارد تاکید شده است.