فرمانده انتظامي تهران بزرگ از كاهش 20 درصدي مسايل مرتبط با امنيت اخلاقي و 50 درصدي مزاحمت نواميس با اجراي طرح «تشديد امنيت اخلاقي» خبر داد.به گزارش ايسنا، سردار حسين ساجدي.نيا روز چهارشنبه اظهار كرد: طرح «تشديد امنيت اخلاقي» از يك هفته پيش در تهران آغاز شده كه بيشتر با تذكر و ارشاد همراه بوده و تاثير خوبي را نيز در پي داشته است كه خوشبختانه از شروع اين طرح تاكنون 20 درصد مسايل مرتبط با امنيت اخلاقي كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: در اين مدت بحث مزاحمت نواميس 50 درصد كاهش نسبت به پيش از آن داشته است و همراهي مردم باعث شده كه طرح امنيت اخلاقي را گسترش دهيم.
سردار ساجدي.نيا با بيان اينكه با اجراي اين طرح كمتر شاهد برخي از كج.روي.ها و ناهنجاري.ها در پياده.روهاي پايتخت هستيم، افزود: طي اين مدت مردم از طريق سامانه 197 و يا به صورت حضوري تقدير و تشكر خود را از اجراي اين طرح اعلام كرده.اند.
وي اضافه كرد: همچنين در موضوع سگ.گرداني ماموران ما طي سه روز اخير به صورت نادر اين موضوع را در سطح شهر مشاهده كرده و با آن برخورد كرده.اند، و ضمن توقيف خودروهاي حامل سگ نسبت به جمع.آوري سگ.ها نيز اقدام كرده.اند كه خوشبختانه با همكاري خوب مردم سگ.گرداني به شدت در پايتخت كاهش يافته است.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در رابطه با برخورد با صنوفي كه اقدام به عرضه علني لباس.هاي غيرمجاز كنند برخورد مي.شود كه اين موضوع هم به شدت كاهش پيدا كرده است و برخوردهاي لازم از سوي پليس صورت گرفته و اصناف مورد نظر به مراجع قضايي معرفي شدند.
سردار ساجدي.نيا افزود: در بحث آتليه.ها و آرايشگاه.هاي مردانه پليس. امنيت و اماكن نظارت.هاي خوبي داشته.اند و برخوردهاي لازم هم صورت گرفته است. به طوري كه شاهد كاهش مسائل غيراخلاقي در اين رابطه هستيم.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ درباره نظارت بر پارك.ها و تفرجگاه.ها هم گفت: پليس كوهستان و ماموران پليس امنيت اخلاقي در معابر اصلي، پارك.ها و تفرجگاه.ها حضور دارند به طوري كه شاهد كاهش بروز جرايم در اين مناطق بوديم. البته مواردي هم بوده است كه با آن برخورد شده و اين برخوردها به صورت قاطعانه بوده و در صورت نياز افراد مورد نظر به مراجع قضايي معرفي شده.اند.
وي درباره فروش برخي از پوشاك. مربوط به خانم.ها توسط فروشندگان مرد اظهار كرد: بعضي از اصناف در رابطه با فروش برخي از اقلام مربوط به خانم.ها بنا بر مصوبه صنوف بايد از فروشنده خانم استفاده كنند كه بر اين موضوع نظارت مي.شود و در اين.باره تذكرات لازم داده مي.شود اما اگر اصرار بر تخلف باشد صنف مورد نظر پلمپ خواهد شد.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در رابطه با جمع.آوري معتادان لامكان هم گفت: در مرحله جديد اجراي طرح جمع.آوري معتادان لامكان و كارتن.خواب، حدود 4 هزار نفر توسط پليس جمع.آوري شدند و تنها طي 48 ساعت گذشته هم حدود 2 هزار نفر معتاد لامكان و كارتن.خواب جمع.آوري شده و به اردوگاه.هاي تعيين شده جهت طي مراحل مربوطه منتقل شدند كه مي.توان گفت در حال حاضر وضعيت خوبي در پاركها و مراكز مختلف پايتخت در اين خصوص ايجاد شده است.
وي با تاكيد بر اينكه مردم همكاري مطلوبي را در اين زمينه با پليس دارند، افزود: تيم.هاي مخصوصي از سوي پليس براي جمع.آوري معتادان لامكان و كارتن.خواب در نظر گرفته شده است و هماهنگي.هاي لازم با مراجع قضايي هم صورت گرفته است.
سردار ساجدي.نيا اضافه كرد: بزودي طرح تشديد برخورد با موادفروشان خرد نيز به صورت گسترده از سوي پليس در تهران اجرا شود.
وي با بيان اينكه ادعا نداريم همه معتادان را در پايتخت جمع.آوري كرديم، افزود: در طرح پليس تنها معتادان لامكان كه تعداد آنها محدود است، جمع.آوري شده.اند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين معتادان مجددا به سطح شهر بازنمي.گردند يا خير، گفت: با قوه قضاييه، سازمان.هاي ذيربط همچون بهزيستي، وزارت كشور و شوراي عالي مبارزه با مواد مخدر هماهنگي.هايي انجام شده و اين سازمان.ها قول. داده.اند كه در اين رابطه به پليس كمك كنند، اما در مجموع پليس وظيفه خود مي.داند كه حتي اگر قول اين سازمان.ها عملي نشود نسبت به جمع.آوري اين معتادان اقدام كنيم.
سردار ساجدي.نيا درباره همكاري پليس راهنمايي و رانندگي در طرح امنيت اخلاقي هم گفت: راهنمايي و رانندگي عضوي از مجموعه پليس است و اين پليس از روز اول طرح امنيت اخلاقي در اين طرح مشاركت كرده است.
وي افزود: كليه پرسنل كادر پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در بحث امنيت اخلاقي مانند برخورد با بدپوششي، بدحجابي، سگ.گرداني، آلودگي صوتي با اقتدار خصوص در معابر اصلي و بزرگراههاي شهر تهران برخورد مي.كنند. يكي از وظايف راهنمايي و رانندگي اين است كه بر موضوعات امنيت اخلاقي نظارت و با عفاف.ستيزي برخورد كنند. اين موضوع با وظيفه راهنمايي و رانندگي مغايرتي ندارد و ماموران راهنمايي و رانندگي در مباحث امنيت اخلاقي تذكر مي.دهند و در صورت نياز برخورد كرده و خودرو مورد نظر را نيز توقيف مي.كنند.
سردار ساجدي نيا درباره چگونگي رفتار ماموران پليس در طرح امنيت اخلاقي گفت: اكثر افراد بدپوشش ندانسته پوشش نامناسبي را انتخاب كرده.اند و ماموران پليس در رابطه با چگونگي برخورد، نوع مكالمه با افراد آموزش هاي خوبي را ديده.اند و سعي شده است كه طرح امسال نسبت به سالهاي گذشته مطلوب.تر اجرا شود؛ به شكلي كه به صورت روزانه آموزش.هاي مورد نياز به ماموران پليس در رابطه با اجراي اين طرح داده مي.شود و اگر خلائي هم وجود داشته باشد با توجه به گزارش.هاي مردمي مستندسازي.هايي كه صورت مي.گيرد و تيم.هاي بازرسي، اين اشتباهات را رفع مي.كنيم كه اين موضوع تاثير خوبي داشته است و مراجعات حضوري مردم و تماس.هاي تلفني آنها گوياي اين است كه از برخورد پليس راضي هستند البته انتقاداتي هم بوده است اما در مجموع مردم رضايت دارند.
به گفته فرمانده انتظامي تهران بزرگ تعداد اندكي از افراد بدپوشش هستند كه باآنها برخورد شده است و در مواردي كه اين افراد در برابر پليس مقاومتي داشته.اند ماموران پليس هم به صورت قاطع با آنها برخورد كردند البته طي چندهفته اخير خوشبختانه موضوع خاصي در اين رابطه نداشته.ايم.
وي در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه آيا ماموران پليس در طرح امنيت اخلاقي مي.توانند كيف افراد را نيز بازرسي كنند، گفت: بعضي از وقت.ها پليس جزو ماموريتش است كه اگر با مورد مشكوكي مواجه شد بخواهد كيف فردي را بگردد و يا كارت شناسايي از افراد بخواهد. در برخي از موارد ماموران به فردي مشكوك شده و فرد موردنظر هم سارق از آب درآمده است. به طور مثال در يك مورد دو روز پيش ماموران پليس راهور به يك خانم و آقا كه با لباس پليس قصد سوء استفاده داشتند دستگير شدند.
سردار ساجدي.نيا خاطرنشان كرد: پليس ماموريتش را در رابطه با بحث عفاف و حجاب انجام داده و هيچگاه ماموريتش قطع نشده است، البته معتقديم كه بايد اقدامات آموزشي و فرهنگي در اين رابطه انجام شود. اما اگر اين اقدامات انجام نشده باشد پليس مجبور است ورود پيدا كند و قانون وظيفه پليس را در اين رابطه مشخص كرده است.
وي از تشديد برخورد با افرادي كه اقدام به فروش لباس.هاي قاچاق و برگزاري شو لباس مي.كنند توسط پليس خبر داد و گفت: پليس با اين افراد بدون مجوز مجوزي هم ندارند در صورتي كه پليس متوجه اين موضوع شود با آنها برخورد خواهد كرد.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ خاطرنشان كرد: طي دو هفته اخير بحث برخورد با شوهاي لباس زيرزميني تشديد شده است. در يك مورد پليس متوجه شد كه دو مرد و يك زن با شناسنايي افرادي كه اقدام به راه.اندازي شو لباس مي.كنند در يك فرصت مناسب مراجعه كرده و به اين مكان.ها مراجعه كرده و با بستن دستهاي فرد مورد نظر لباس و پولهاي آن را به سرقت مي.بردند كه پليس آگاهي اين افراد را دستگير كردند.
وي درباره طرح امنيت محله. محور هم گفت: سال گذشته قول داديم كه امنيت در تهران به صورت محله.محور مدنظر قرار گيرد و اين موضوع در برنامه امسال پليس قرار گرفت. پليس در حوزه برخورد با 30 جرم كه از دغدغه.هاي اصلي مردم است در محلات و سطح شهر حضور پيدا مي.كند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه تاكنون بيش از 225 نقطه از معابر پايتخت در حوزه راهور ساماندهي شده و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي آن اصلاح شده است، افزود: با اجراي طرح امنيت محله.محور بيش از هشت درصد از جرايم همچون سرقت خودرو، مغازه، منزل، لوازم داخل خودرو و سرقت به عنف كاهش يافته است كه اميدواريم تا شهريورماه اين كاهش 2 برابر شود.
سردار ساجدي.نيا با بيان اينكه طرح امنيت محله. محور احساس امنيت را در بين مردم افزايش مي.دهد، افزود: احساس امنيت در بين مردم تهران نسبت به سنوات گذشته افزايش يافته است و اميدواريم اين احساس نيز بيشتر شود. به طور مثال در پي اجراي طرح امنيت محله.محور شاهد هستيم كه در سه شب اخير مردم با خانواده.هاي خود در پارك هرندي كه پيش از اين پاتوق معتادان محسوب مي.شد حضور پيدا مي.كنند.
وي درباره نظارت بر پاركبان.ها هم گفت: از آغاز سال جديد مسووليت نظارت و ساماندهي پاركبان.ها به پليس راهور تهران بزرگ داده شده است و بناست نرخ.هاي پاركينگ و جرثقيل ساماندهي شود تا ديگر شاهد چند نرخي بودن اين موارد در تهران نباشيم.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از آغاز طرح مشترك گشت بزرگراه.هاي راهور و انتظامي از امشب در پايتخت خبرداد و گفت: از بهمن.ماه سال گذشته تاكنون گشت پليس بزرگراه.ها از ساعت 9 شب تا 5 صبح در 16 بزرگراه اصلي پايتخت و گشت انتظامي در چند بزرگراه ديگر راه.اندازي شده است كه بناست عمليات مشترك بين گشت بزرگراهها و گشت انتظامي اجرا شود.
ساجدي.نيا درباره كاروان.هاي عروسي نيز اظهار كرد: اگر كاروان.هاي عروسي سطح معابر را ببندند پليس با اين موضوع برخورد خواهد كرد البته برخورد پليس با كاروان.هاي عروسي برخوردي قهرآميز نخواهد بود، هر چند مردم ما نيز در اين خصوص مراعات مي.كنند.
وي در خصوص بحث جمع.آوري كارتن.خواب.ها هم گفت: افراد كارتن.خوابي را كه جوياي كار هستند از شهرستان.ها به تهران مي.آيند را به گرمخانه.هاي پايتخت معرفي. مي.كنيم و از ميان اين افراد آنهايي را كه اهل شهرستان هستند و پولي هم ندارند با تقبل هزينه مورد نياز به شهرستانهايشان مي.فرستيم.
سردار ساجدي.نيا درباره ساماندهي منطقه فرحزاد هم گفت: در مرحله اجراي طرح ساماندهي فرحزاد 370 نفر دستگير شده.اند و سركرده آنها هم شخصي به نام «محمد دراز» بود كه اين فرد دستگير شد و يكسري از آلونك و پاتوق.هاي اين افراد هم شناسايي و تخريب شد. در مرحله دوم نيز پليس 9 آلونك غيرمجاز را در اين منطقه با مجوز قضايي تخريب كرد و نزديك به 70 نفر هم دراين.باره دستگير شدند.
به گفته فرمانده انتظامي تهران بزرگ، منطقه فرحزاد به طور مرتب در حال پاكسازي است و ساكنان مناطق موردنظر از اين اقدامات رضايت دارند.
سردار ساجدي.نيا در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه سرانجام سرقت مجسمه.هاي پايتخت به كجا رسيد، گفت: هر سرقتي كه در پايتخت اتفاق بيفتد از سوي پليس پيگيري مي.شود و پرونده سرقت مجسمه.ها هنوز در حال بررسي است و نتيجه آن مشخص نشده است.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: