تهيه كننده يكي از برنامه.هاي مستند كه خود يك شناگر است موفق شد دو بار ركورد شنا در اقيانوس آرام را به نام خود ثبت كند.به گزارش ايسنا، «اندي اكين وولر» كه تهيه كننده برنامه.هاي مستند در انگلستان است در اين.باره خاطرنشان كرد: من منطقه «پالائو ترنچ» به عمق هشت.هزار متر را كه هشت كيلومتر است شنا كردم و اولين كسي هستم كه اين مسافت را در اين عمق زياد در اقيانوس آرام پيموده است.
اين مرد جوان در ادامه به شبكه خبري بي.بي.سي يادآور شد: براي پيمودن اين مسافت سه ساعت و نيم وقت صرف كردم. علاوه بر اين، اين ركورد در انجمن شناگران آب.هاي آزاد هم به ثبت رسيده است.
اين شناگر عنوان كرد: چند هفته پيش از دست يافتن به اين ركورد از شنا كردن در آب.هاي پرعمق هراس داشتم. براي اين منظور 10 هفته تمرين كردم تا خود را براي شنا كردن در آب.هاي پرعمق اقيانوس آرام سازگار كنم و در نهايت هم موفق شدم اين ركورد را از آن خود كنم.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: